Popis: image003

 

ODKAZY

 

Úvod -> Odkazy

 

 

STRÁNKY O HOSTIVICI A NĚKTERÝCH HOSTIVICKÝCH ORGANIZACÍCH

 

STRÁNKY O HISTORII HOSTIVICKÉHO OKOLÍ

Františkánský klášter v Hájku
Informace na stránkách františkánů

Poutní cesta do Hájku
Webové stránky vznikajícího občanského sdružení Poutní cesta Hájek, nejpodrobnější informace o historii poutní cesty i poutí

Historie Jenče
Informace na obecních stránkách (O obci – Poloha a historie, kulturní památky)

Historie Chýně
Informace na obecních stránkách (Historie a současnost)

Historie Zličína a Sobína
Informace na stránkách městské části Praha-Zličín (Všeobecné informace – Z historie)

Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti
Na stránkách lze stáhnout kompletní Paměti okresu Unhošťského od Františka Melichara z roku 1890,
z něhož je na těchto stránkách zveřejněn pouze výtah pro Hostivici a sousední obce

Kladno minulé
Velmi zajímavý projekt představující historii Kladna včetně mnoha starých fotografií, v poslední době již nerozšiřovaný

 

ARCHIVY

Soupis archivních fondů na stránkách ministerstva vnitra
V soupisu lze vyhledávat např. podle názvu obce, některé údaje o přístupnosti fondů nejsou aktuální

Národní archiv
V I. oddělení jsou uloženy mj. historické katastry představené v řadě D Pramenů k hostivické historii, v hlavní badatelně na Chodově lze nalézt historii tachlovického panství ve fondu Ředitelství císařských soukromých statků

Státní oblastní archiv v Praze
Archiv spravuje mj. fond tachlovického panství a sbírku matrik ze středočeských far

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-venkov
Archiv spravuje fondy Archiv obce Hostivice, Archiv obce Litovice a řadu dalších fondů, které mají původce v Hostivici nebo v Litovicích

Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno
Ve fondu Okresní úřad Kladno lze nalézt velké množství záznamů týkajících se Hostivice i Litovic, které využívám
Obecní samosprávě na území města Hostivice, v Hostivickém uličníku i v dalších částech těchto stránek

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Archiv je součástí Českého úřadu zeměměřictví a katastru – Zeměměřického úřadu
a uchovává mj. císařské otisky stabilního katastru a písemný operát katastru od roku 1875.
Ukázky katastrálních map jsou se souhlasem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru uvedeny i na těchto stránkách
řadě D Pramenů k hostivické historii a v Hostivickém uličníku

 

STRÁNKY S HISTORICKÝMI DOKUMENTY

Středověké listiny v mezinárodním projektu Monasterium
Na stránkách lze nalézt všechny středověké listiny spravované Národním archivem včetně první písemné zmínky o Hostivici a o Litovicích

Digitální knihovna Manuscriptorium
Na stránkách lze nalézt mj. rukopisy, staré tisky a jiné dokumenty z různých fondů a sbírek

Edice středověkých pramenů na stránkách Centra medievistických studií
Stránky obsahují skeny edic historických pramenů, jako jsou Archiv český, Regesta Bohemiae et Moraviae, Codex diplomaticus Bohemiae, Libri erectionum, Libri confirmationum či Desky zemské, bez kterých by nebylo možné sestavit středověkou historii Hostivice. Data týkající se Hostivice jsou postupně zpracovávána v řadě B Pramenů k hostivické historii

Mapy vojenského mapování na stránkách UJEP
Mapy 1. až 3. vojenského mapování ukazují vývoj krajiny od poloviny 18. do konce 19. století

Katastrální a vojenské mapy na stránkách ÚAZK
Mapy stabilního katastru i pozdější katastrální mapy a vojenské mapy z konce 19. a první poloviny 20. století

Letecké měřické snímky na stránkách ÚAZK
Letecké fotografie od konce 30. let 20. století pořízené původně pro vojenské účely

Digitální knihovna Kramerius Národní knihovny
V databázi lze vyhledávat stará periodika i monografie, např. Melicharovy Paměti okresu Unhošťského; novinové zprávy se vztahem k Hostivici byly zpracovány jako první dva svazky řady B Pramenů k hostivické historii

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
K dispozici je zde např. Rudé právo z let 1950 až 1989 (bez možnosti textového vyhledávání)

Badatelna Národního archivu
Možnost vyhledávání v inventářích některých fondů a sbírek Národního archivu a některých dalších archivů; velmi cenné jsou digitalizované kvaterny desek zemských

Přesunuto jinam, v nové verzi neumím nic najít…

Badatelna Státního oblastního archivu v Praze
Zpřístupněny jsou středočeské matriky narozených, oddaných a zemřelých a další archiválie – některé obecní kroniky či pozemkové knihy

Prozatímní heraldická knihovna
Stránky Jiřího J. K. Nebeského zpřístupňují řadu knih a časopisů zejména o heraldice

 

 

Úvod -> Odkazy

 

Popis: image003