Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Domovní správa Hostivice

 

 

 

Domovní správa Hostivice

 

Zřízena Místním národním výborem Hostivice od 1. ledna 1962

Zrušena k 31. prosinci 1967

 

 

Zřizovací listina z 31. prosince 1961

 

 

 

Z historie organizace

 

 

Domovní správu Hostivice zřídil Místní národní výbor Hostivice v roce 1961 s účinností od 1. ledna 1962. Zřízena byla rozhodnutím MNV z 9. června 1961 a rady MNV z 15. prosince 1961, zřizovací listina byla vydána 31. prosince 1961. O zápis do podnikového rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 požádal MNV Hostivice dopisem z 9. ledna 1962, soud zapsal vznik podniku k 27. lednu 1962, protože podle Statutu podniků řízených národními výbory zveřejněného v Provozním zpravodajství č. 7 z června 1960 bylo nepřípustné žádat o zápis se zpětnou účinností a žádost soudu došla právě 27. ledna 1962.

V počátečním období se velmi rychle měnili vedoucí podniku, k 1. srpnu 1962 vystřídal prvního vedoucího Karla Tůmu Václav Vyšata, ale již od 1. listopadu 1962 byla jmenována nová vedoucí Miloslava Denková. Ta v domovní správě působila od jejího vzniku jako účetní.

 

Důvodem vzniku domovní správy byla okolnost, že MNV Hostivice převzal bytové domy od místních podniků, které je dosud spravovaly samy, zejména od továrny Praga a od cihelny. Domovní správa zároveň měla na starosti původně soukromé domy, v nichž byla umístěna některá provozovna (obchod). Od listopadu 1962 do září proběhly domovní besedy mezi domovní správou a nájemníky, na nichž se řešilo, kdo z nájemníků bude domovním důvěrníkem a jaké problémy je třeba řešit. Ze zápisů z těchto besed se dozvídáme mnoho nelichotivých zpráv o stavu domů. Velmi často bylo dohodnuto, že potřebné opravy si provedou nájemníci sami, domovní správa měla dodat materiál.

Zpráva o domech Cihlářská čp. 377 a 378, které byly postaveny v roce 1951, tedy pouhých 12 let před sepsáním zápisu, zněla takto: „Domy čp. 378 a 377 jsou velmi zanedbané. Prádelna v čp. 378 v nepouživatelném stavu. V obou domech zasklení sklepních oken. Nátěry oken. Dát zhotovit pletivo na oddělení dvora od podniku. Do plánu motorové čerpadlo na odpadní vodu z prádelny. Ve všech domech oprava střech. Podle možnosti i na kůlnách.“

V domě Čsl. armády čp. 126 se řešily tyto problémy: „Prvním bodem jednání byl elektrický proud. Dům odebírá elektrický proud z továrny. Při fyzické předávce domu bylo sjednáno, že bude do domu dán 1 odpočítávač, podle kterého továrna vyfakturuje proud. Nájemníci s tímto však nesouhlasí, neboť i když by byla provedena kontrola a soupis spotřebičů, není možné podle toho se řídit, protože např. s. I*** má elektrický sporák, ale téměř doma nevaří. Stravují se v závodní jídelně. A takových případů by bylo víc. Docházelo by tedy k různým nesvárům v domě, což je jistě nežádoucí. Nájemníci jsou ochotni dát si každý vlastní odpočítávací hodiny. K tomu je potřeba alespoň provisorní úprava elektrického vedení, které by si byli rovněž ochotni brigádně provést, ovšem za náhradu materiálu. Dále upozorňují, že je na tento dům rovněž napojena vrátnice. S. Ch*** z domu čp. 189, který je rovněž převzat od AZKG, si bez jakéhokoliv dojednání dal do sklepa v tomto domě brambory. Tento sklep dříve používala závodní kantina. Jelikož nájemníci splňují podmínky socialistické péče o dům, bude uvažováno o převzetí domu do socialistické péče nájemníků. V tom případě by byl dům zamykán a nebylo by možné, aby někdo druhý zde měl sklep. Nájemníci by chtěli tohoto prostoru použít jako kočárkovnu.“

Při besedě v domě Čsl. armády čp. 123 se dohodlo také toto: „Domovní důvěrník *** sestaví se souhlasem nájemníků rozdělení úklidu v domě, na dvoře a zametání chodníku. Vzhledem k nedostatku vody bude kontrolovat stav vody ve studni a dávat souhlas k většímu odběru vody jako např. na praní. Ve sklepě nesvítí světlo. Toto bylo odpojeno při adaptaci prodejny. Vedoucí DS objedná u s. Hájka v OSP a projedná případné svedení společných osvětlení na 1 hodiny. Vedoucí nabídla nájemníkům barvy na nátěr oken a dveří. S. Maříková a vedoucí DS projedná s vedením Obuvi nedostatek paliva a vyžádá si jejich stanovisko k dalšímu topení. Nájemníci dávají návrh vůbec v ústř. topení netopit. Provozovna však nemá jinou možnost.“

Ani v domech čp. 449 a 450 nebyli nájemníci zcela spokojeni: „S. W*** upozornil na špatné upevnění elektrického vedení. Toto bude spraveno při napojování družstevního domu na veřejnou síť. Dále upozorňuje na děravý okap. Nájemníci žádají asi půl pytle cementu na opravu plotu, který byl porušen při zapojování na vodárnu družstevního domu. Jelikož nemají nájemníci žádné kůlny na kola, motorky apod. a musí tyto dávat do chodbiček ke sklepům (což velmi překáží), žádají postavení kůlny, na kterou mají velkou část materiálu (tvárnice). Postavení této kůlny požadují v r. 1963. Předloží návrh plánu.“

 

K 1. červenci 1964 byla s Domovní správou Hostivice sloučena Domovní správa při MNV Zličín, a to na základě usnesení rady MNV Zličín z 11. června 1964 o delimitaci. Zřejmě obdobným způsobem Domovní správa Hostivice převzala i správu nemovitostí v Řepích, v tomto případě však není doklad o začlenění k dispozici.

K 1. prosinci 1965 spravovala Domovní správa Hostivice následující domy: v Hostivici I. čp. 1, 13, 19, 100, 103 a 321, 115, 122, 123, 134, 164, 187, 189, 192, 198, 338, 377, 378, 446, 450, 476, 495 a 499, v Hostivici II. (Litovicích) čp. 12 a 207, v Hostivici III. (Jenečku) čp. 23, 39 a 69, v Hostivici IV. (Břvích) čp. 5 a 59, v Řepích čp. 1, 15, 20, 23, 38, 57, 191, 200, 233, 238, 241, 242, 250, 284, 285, 308, 380, 381, 343, 400, 401, 408, 427, 432, 446 a 447, v Sobíně čp. 1, 7, 19 a 36 a ve Zličíně čp. 53, 188, 210–211, 212–216, 224–225, 226–231, 233–234 a 235–238. Celková hodnota všech budova byla 27 348 269,05 Kčs a s nimi související pozemky byly oceněny na 152 549 Kčs.

 

V letech 1965 až 1967 dostala Domovní správa Hostivice za úkol zajistit prodej rodinných domů. Podle zprávy z 28. března 1966 se to týkalo domů v Hostivici čp. 192, 198 a 338, v Řepích domů čp. 15, 285, 233, 400, 401, 446 a 447, ve Zličíně domů čp. 120 a 179 a v Sobíně domu čp. 36. Některé domy koupili nájemníci za odhadní cenu, o jiné neprojevil nikdo zájem. Dům v Sobíně kupovalo JZD Zličín, proto prodej prováděl finanční odbor ONV.

 

V roce 1967, tedy v posledním roce fungování Domovní správa Hostivice významně překročila náklady na opravy bytového fondu oproti plánu, utratila 248 589,18 Kčs místo rozpočtovaných 135 000 Kčs a navýšeného rozpočtu 185 000 Kčs. V ročním komplexním rozboru hospodaření za rok 1967 to bylo odůvodněno takto: „Překročení plánu oprav je odůvodněno jednak příslibem ONV Praha-západ o další zvýšení finančního plánu oprav o Kčs 100 000,–, které v září bylo zamítnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků ONV a SKNV, zatím však nutné opravy byly již prováděny v předstihu přísunu nových finančních prostředků. Bytový majetek bylo nutno zabezpečit před dalším chátráním, zvláště u starších budov, kde některé stavební opravy byly nevyhnutelné. Údržbové práce jsou pak v těchto domech dosti nákladné. Na rok 1967 byly plánované náklady poměrně nízké, vzhledem ke skutečným nákladům v r. 1966, které činily Kčs 339 000,–.“ Investice nebyly plánovány, domovní správa nad plán vybudovala elektrickou přípojku k jednomu z domů v Řepích. Plánovaný počet všech pracovníků Domovní správy Hostivice byl 5,3 úvazku, z toho na provoz a administrativu 2,5 úvazku a na údržbáře, topiče a domovnice 2,8 úvazku. Ve skutečnosti počet úvazků v administrativě odpovídal plánu, ale údržbáři, topiči a domovnice měli celkem 6,5 úvazku. Díky tomu bylo překročeno čerpání mzdového fondu. Plán vlastních příjmů nebyl naplněn, protože v průběhu roku byly odprodány čtyři rodinné domy (dva v Hostivici a dva v Řepích) a počítalo se s nájemným i z těchto bytů. V jednání byl ještě prodej dalších dvou rodinných domů v Řepích. Výnos z prodeje domů se stal příjmem rozpočtů příslušných MNV. Domovní správa neevidovala žádné nedoplatky na nájemném. V roce 1967 byl vedoucím domovní správy Jan Vladyka, doklady o změně vedení mezi roky 1962 a 1967 však zatím nebyly nalezeny.

 

Od 1. ledna 1968 byly Řepy připojeny k Praze. Nadřízené orgány a MNV proto rozhodly, aby Domovní správa Hostivice byla 31. prosince 1967 likvidována a bytový fond byl předán opět do správy MNV Řepy, Zličín a Hostivice. Likvidace byla provedena rozdělením bytového fondu a počtu pracovníků na jednotlivé MNV, a to poměrem přibližně jedné třetiny na každý MNV. MNV Řepy získal 19 domů a jeden dům v národní správě se 102 bytovými jednotkami a 13 garážemi a provozovnami, MNV Zličín 28 domů s 91 bytovými jednotkami a 25 garážemi a provozovnami a MNV Hostivice 26 domů s 91 bytovými jednotkami a 22 garážemi a provozovnami. Likvidaci podniku provedl poslední vedoucí Jan Vladyka.

 

 

 

Sídlo organizace

 

 

Neznámé

 

 

 

Vedoucí organizace

 

 

1. ledna 1962 – 31. července 1962: Karel Tůma

1. srpna 1962 – 31. října 1962: Václav Vyšata

1. listopadu 1962 – ?: Miloslava Denková (za organizaci jednala i v červenci 1966)

Asi duben 1966 – asi květen 1967 – dr. Zdenka Dvořáková

Asi 1. srpna 1967 – 31. prosince 1967: Jan Vladyka

 

 

 

Hlavní pramen

 

Státní okresní archiv Praha-venkov, fond Domovní správa Hostivice

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Domovní správa Hostivice

 

Popis: image003