Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Komunální služby

 

 

         

 

Komunální služby Hostivice

Union, podnik místního hospodářství pro výrobu a služby v Hostivici

Union, podnik místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu v Hostivici

 

Zřízeny od 1. ledna 1963

Od 1. ledna 1969 přejmenovány na Union, podnik místního hospodářství pro výrobu a služby v Hostivici

V roce 1971 přejmenován na Union, podnik místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu v Hostivici

Od 1. července 1976 začleněny do Oblastního podniku služeb

 

 

 

Z historie organizace

 

 

Komunální služby Hostivice vznikly na základě usnesení MNV Hostivice z 23. listopadu 1962 jako samostatná hospodářská jednotka v pravomoci MNV a svou činnost zahájily 1. ledna 1963.

 

Oznámení o vzniku Komunálních služeb Hostivice v Hostivickém zpravodaji z listopadu 1962.

 

V roce 1969 se Komunální služby změnily na podnik Union.

Historii Komunálních služeb popsal v roce 1972 v obecní kronice Miloš Šrámek takto (část věnovaná předchůdcům Komunálních služeb není citována):

 

 

V roce 1963 vznikl dnešní podnik jako organizace místního hospodářství s názvem Komunální služby v Hostivici. Do ní byly začleněny uvedené neplánované provozovny a dále pak v dohodě s MNV v Jenči tamní holičskokadeřnická provozovna a mandl. Rada MNV určila jí jako sídlo objekt čp. 100 v Jiráskově ulici. Kancelář měla v budově MNV v přízemí tam, kde je dnes poštovní úřad [Husovo nám. čp. 59]. Zde začínali s. Václav Čížek se s. Zdeňkou Pošepnou podnik budovat. V účetní agendě jim pomáhal zpočátku s. Karel Kokoška, brzy potom byla přijata jako účetní s. Jiřina Zelenková. Při vzniku podniku byly zde tyto provozovny a pracoviště: místní doprava, mandlování prádla, napínání záclon, holičsko-kadeřnické provozovny, koupaliště, půjčovna průmyslového zboží, vývěsková služba, prodej topného plynu, fekální služba, sady, oprava radií a televize, kovoopravna, auto a motoslužba, pletení košů, truhláři, pletení svetrů, dámské a pánské krejčovství, kožišnictví, opravy prádla, obuvnictví, cementáři, lom, pískovna, stavební četa, sanitní instalace, klempířství, zámečnictví, výroba pletiva, malíři pokojů, lakýrníci a elektroinstalatéři. Během roku zavedeny broušení bruslí, fotoslužba a sklenářství. V prvním roce měl podnik 65 pracovníků s průměrnou měsíční mzdou 1 101 Kčs. Měl také dva učně. Zisk činil 47 tisíc Kčs, odvod do rozpočtu MNV činil 25 tisíc Kčs a objem investic 21 500 Kčs. Celkový obrat činil 935 000 Kčs.

V roce 1964 se podnik rozšířil o provozovny v Řepích a Zličíně, v dalším roce o některé provozovny v Chrášťanech (pohřební služba), Jinočanech, Ořechu, Řeporyjích a Suchdole (fekální vůz). V rámci delimitace byly k němu připojeny Komunální služby ve Stodůlkách. Tím podnik zmohutněl na 72 provozoven v osmi obcích našeho okresu. Měl už 360 pracovníků s prů­měrnou měsíční mzdou 1 227 Kčs, se ziskem 91 000 Kčs, odvodem 86 000 Kčs a objemem investic 98 000 Kčs. Obrat se zvýšil na 1 266 000 Kčs.

V roce 1966 přešel podnik na vyšší typ řízení a plánování. Jeho činnost se rozšířila o knihařství v Kněževsi a zvláště o činnost provozovanou v tzv. dohodě, jako např. taxislužba, ambulantní prodej, činnost domácích švadlen a pod. Ambulantní prodej byl brzy zrušen a taxi služba byla převedena do tzv. „zvláštního zapojení“. V tomto roce byla dána do provozu cihelna v Chýni, ale pro nedosta­tek pracovníků byla později prodána. Byla zavedena výroba a potahování knoflíků a některé nové profese, jako např. obkladači. Počet pracovníků se zvýšil na 396, průměrná měsíční mzda na 1 419 Kčs, zisk na 623 000 Kčs, odvod do rozpočtu řídícího národního výboru na 538 000 Kčs, objem investic činil 145 700 Kčs. Obrat se zvýšil na 3 523 000 Kčs. V tomto roce byla též zavedena volná tvorba cen.

V roce 1968 došlo k značnému uvolnění podnika­telské činnosti v celém národním hospodářství. Projevilo se to i v našem podniku, kde byla zavedena výroba anod, PE sáčků, eloxovaných výrobků, výstavnictví, nákladní doprava a hromosvodářské práce. Pro nedostatek pracovníků došlo však k určité stagnaci. Průměrná měsíční mzda se zvýšila na 1 658 Kčs, zisk na 1 843 000 Kčs, odvod na 899 000 Kčs. Obrat se zvýšil na 10 834 000 Kčs. Podnik měl 8 učňů. V tomto roce zapojil se podnik i do zahraničního obchodu, a to výrobky z eloxovaného hliníku.

Poněvadž zajišťoval i různé služby a práce celostátního významu a byl ve styku se zahraničními odběrateli, požádal o změnu názvu a od 1. ledna 1969 se nazýval Union, podnik místního hospodářství pro výrobu a služby v Hostivici. V tomto roce se podnik poprvé zúčastnil jako vystavovatel prodejní výstavy v Brně, kde byly získány značné zakázky pro domácí i zahraniční trh (pro vývoz 350 000 Kčs). Značka Union byla zákonem chráněna. Další léta byla ve znamení konsolidačního procesu, kterým probíhalo celé naše hospodářství.

V roce 1971 došlo k další změně názvu podniku na Union, podnik místního hospodářství pro služby a doplňkovou výrobu v Hostivici. Byly zrušeny některé nežádoucí činnosti, zavedeny služby pro údržbu a obnovu chodníků a komunikací, jakož i výroba figurek z PVC.

Pro zajímavost ještě porovnání celkového majetku, který činil na počátku 352 000 Kčs a na konci desetiletí 5 539 000 Kčs. S přihlédnutím k pohledávkám pak činí 7 685 000 Kčs.

Za poslední čtyři roky (1969–1972) bylo dodáno zboží pro vnitřní trh za 8 456 000 Kčs v maloobchodních cenách a na vývoz za 2 547 000 Kčs ve velkoobchodních cenách. Rozpočet MNV byl za dobu 10 let posílen o 8 796 000 Kčs na odvodech. Celkový obrat podniku za 10 let činil 135 522 000 Kčs.

Takto ve stručnosti zaznamenáno proběhlo deset let budování komunálního podniku naší obce. Ze skrovných počátků byl vytvořen podnik, který ve značné míře ovlivňuje po materiální stránce život naší obce. Poskytuje našim občanům řadu nejrůznějších služeb, mnohým zajišťuje pracovní příležitost, přičiňuje se svými investicemi o zvelebení obce i obcí, v nichž má provozovny. Zatím vším je velký kus pracovního úsilí mnoha lidí, kteří často bez ohledu na pracovní dobu a s vypětím všech svých sil a schopností řešili problémy a úkoly, kterých bylo kolem budování takovéhoto podniku za ona léta bezpočet. Bez jejich práce a zápalu pro věc by zde tento podnik nebyl. A tak se sluší jmenovat za všechny alespoň nejzasloužilejšího z nich, ředitele podniku Václava Čížka, který byl po celá ta léta v čele tohoto snažení a který svým příkladem a zaujetím inspiroval ostatní k společnému dílu. Soudruh Čížek, odcházeje na zasloužilý odpočinek, nechává za sebou dílo, které ho může naplnit uspokojením.

 

 

I přes vysvětlení změny názvu v kronikářském zápisu za rok 1972 je podnik v dalších letech v obecní kronice nazýván původním jménem Komunální služby Hostivice.

K 1. červenci 1976 byly Komunální služby Hostivice začleněny do nově utvořeného Oblastního podniku služeb se sídlem v Roztokách, který měl dvě střediska – v Roztokách a v Hostivici.

 

 

 

Sídlo organizace

 

 

Jiráskova čp. 100

 

Čsl. armády čp. 20

Vedlejší provoz

 

 

 

Vedoucí organizace

 

 

Do roku 1972: Václav Čížek

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Komunální služby

 

Popis: image003