image003

 

VLAJKA MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Vlajka města

 

 

image012

 

Vlajku udělil městu Hostivice
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek
rozhodnutím č. 52 ze dne 25. března 2005.

 

Popis vlajky

List tvoří dva svislé pruhy, červený a modrý, a na dolním okraji vodorovný bílý zubatý pruh, široký pět šestnáctin šířky listu, s pěti obdélníkovými zuby zasahujícími do třetí osminy šířky listu a se šesti stejnými mezerami. V červeném pruhu tři (2, 1) bílé podkovy, v modrém pruhu žlutá, k žerdi do oblouku vztyčená větev vinné révy se třemi listy. V bílém pruhu modré ozubené kolo.

Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Výklad jednotlivých částí vlajky

Vlajka je doslovným opakováním znaku.

Červené pole se třemi stříbrnými podkovami znamená vlastní Hostivici, vychází z erbu vladyky Jindřicha z Hostivice a ze Semčic, který zde vlastnil majetek v roce 1496.

Modré pole s větví vinné révy připomíná Litovice a odkazuje na erb Řehníka z Litovic (prvního známého majitele Litovic) a rodu Dražiců.

Bílý pruh se zuby je zjednodušením stříbrné zdi ze znaku symbolizující městský statut (žádná ves tvořící dnešní město nebyla nikdy opevněna), pět zubů naznačuje pět městských částí tvořících město v době schválení znaku.

Modré ozubené kolo připomíná průmyslovou výrobu a novodobý rozvoj obce a posléze i města.

 

Podrobná historie vlajky města

Jestliže znak města je poměrně novou záležitostí (byl schválen v roce 1978), pak vlajka města má historii ještě mnohem kratší, která začíná usnesením Rady města Hostivice přijatým na schůzi č. 4/2004 konané dne 18. února 2004, kterým rada schválila zadat vypracování návrhu městského praporu p. Tejkalovi za navrženou cenu (bod B 11 zápisu). Rada tak přijala podanou nabídku.

Mgr. Jan Tejkal, Heraldická tvorba, Ostrava-Heřmanice zaslal 8. dubna 2004 vypracovaný Návrh městského praporu pro město Hostivice. Tento dokument obsahuje pět různých variant řešení praporu, přičemž všechny varianty vycházejí z podoby znaku města.

Varianta 1 návrhu praporu (schválená a uvedená na titulní straně) představuje tzv. doslovné opakování znaku. List praporu přejal celkovou figurální kompozici znaku upravenou mírně pouze s ohledem na odlišné proporce listu praporu a nutné zjednodušení figury zdi do podoby vodorovného pruhu s tzv. „zuby“ a „mezerami“.

 

image014

image016

Varianta 2.

 

Varianta 3.

image018

image020

Varianta 4.

Varianta 5.

 

Varianta 2 přejímala doslovně „historickou“ část znakové kompozice, tzn. dvě pole polceného štítu s vladyckými erbovními motivy, zatímco figury městské zdi a ozu­beného kola byly zjednodušeny do podoby lemových pruhů v odpovídající barevnosti.

Varianta 3 počítala se všemi obecnými figurami znaku, jež pokládala na barevné pruhy, které svou barevností odpovídaly příslušným znakovým polím.

Varianty 4 a 5 přicházely s vexilologickou zkratkou heraldické figurální kompozice v podobě jedné podkovy, do jejíhož meziprostoru byl umístěn jeden list vinné révy – obojí s odkazem na složitější erbovní náměty ve znaku města.

K návrhu bylo připojeno vyjádření člena podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Karla Müllera. Z vyjádření vyplývá, že všechny varianty vycházejí z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby a mo­hou být předloženy s žádostí o schválení, přičemž doporučeny byly varianty 1 a 3.

Předloženými návrhy se zabývala Rada města Hostivice na své schůzi č. 8/2004 konané dne 14. dubna 2004 a doporučila zastupitelstvu města schválení praporu města Hostivice podle návrhu označeného číslem 3, který byl rovněž doporučen příslušným podvýborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (bod B 8 usnesení).

V dubnu 2004 byl přijat zákon č. 216/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se změnil název symbolu z praporu na vlajku, takže rada města ještě doporučovala zastupitelstvu přijetí praporu města, ale zastupitelstvo již vybíralo vlajku města.

Zastupitelstvo města o předložených návrzích rozhodovalo na svém zasedání č. 12 konaném dne 24. června 2004. Po diskusi se hlasovalo postupně o variantách č. 2 a 1. V prvním hlasování se pro návrh vyjádřili pouze 4 zastupitelé, takže varianta č. 2 nebyla přijata. Pro variantu č. 1 pak hlasovalo 10 členů zastupitelstva, takže tento návrh byl schválen.

 

Dopisem čj. 2107/04 ze dne 2. srpna 2004 oznámila místostarostka města Iva Koptová Mgr. Tejkalovi rozhodnutí zastupitelstva s žádostí o pokračování v realizaci. Dne 9. srpna 2004 Mgr. Tejkal zaslal místostarostce města jeden exemplář výtvarné realizace návrhu vlajky, odborné vyjádření člena heraldického podvýboru PhDr. Karla Müllera a vzor žádosti o udělení vlajky.

Dopisem ze dne 11. srpna 2004 požádal starosta města Ing. Jiří Pelc podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o doporučení předsedovi Poslanecké sněmovny udělit městu vlajku. Dopisem čj. 657/2005 ze dne 2. února 2005 požádala místostarostka města Iva Koptová tento podvýbor o zprávu, zda proběhlo jednání o vlajce města a jaké bylo vydáno rozhodnutí, a na základě žádosti podvýboru zaslal starosta města Ing. Jiří Pelc dne 8. února 2005 znovu všechny podklady.

Dne 27. února 2005 zaslal starostovi města člen podvýboru pro heraldiku a vexilologii PhDr. Karel Müller sdělení, že podvýbor na svém zasedání 23. února 2005 projednal a schválil vlajku města a stanovil blason (slovní popis) znaku města. Podobné sdělení zaslala starostovi města dne 23. března 2005 pod čj. 766/4VO/05/PPH předsedkyně podvýboru Mgr. Ivana Levá.

Na základě informace od PhDr. Müllera vypracoval Mgr. Jan Tejkal barevné a černobílé grafické prvopisy vlajky města a dne 28. února 2005 je zaslal starostovi města.

 

O udělení vlajky městu Hostivice rozhodl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Zaorálek svým rozhodnutím č. 52 ze dne 25. března 2005.


Slavnostní předání dekretu o udělení vlajky městu Hostivice předsedou Poslanecké sněmovny proběhlo dne 9. června 2005 v budově Poslanecké sněmovny. Dekret převzal starosta města Hostivice Jiří Pelc, předání se dále zúčastnil radní města Hostivice Jiří Kučera.

image022

Starosta města Hostivice Jiří Pelc přebírá dne 9. června 2005 dekret o udělení vlajky města
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka.

 

Pravidla užívání vlajky

 

Užívání vlajky města upravuje § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. K užívání vlajky města není nutný souhlas města.

 

 

Vybrané prameny

·       Návrh městského praporu pro město Hostivice vypracovaný Mgr. Janem Tejkalem v dubnu 2004. Dokument uložený u Městského úřadu Hostivice pod čj. 2107/04.

·       Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 4/2004 konaného dne 18.2.2004. Dokument uložený u Městského úřadu Hostivice.

·       Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice – 24.6.2004. Dokument uložený u Městského úřadu Hostivice.

·       Rozhodnutí č. 52 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. března 2005 o udělení znaků a vlajek. Dokument uložený u Městského úřadu Hostivice.

·       Dekret předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka čj. 5925/05 ze dne 9. června 2005 o udělení vlajky městu Hostivice. Dokument uložený u Městského úřadu Hostivice.

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Vlajka města

 

image003