Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství

 

 

DOKUMENTY

 

Popis: image004

 

Kniha příběhů
pro školu Hostivickou
1826–1859

Samostatné stránky přibližující unikátní rukopis

(červenec 2008)

 

Popis: image004

 

Sto let
staré školní budovy
1906–2006

Popis: Ikona PDF leden 2008, 28 stran A4,
8 532 kB

 

 

 

 

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH
UČITELŮ

 

Popis: image006

 

Slovník
hostivických učitelů
do roku 1950

Popis: Ikona PDF březen 2011, 118 stran A4,
7 962 kB

Slovník neobsahuje některé nově zjištěné údaje zveřejněné na těchto stránkách, zejména nejstarší historii školy

 

Příloha:
Fotografie
učitelského sboru základní školy

Popis: Ikona PDF prosinec 2017 (aktualizace), 66 stran A4, 34 850 kB

 

 

 

 

ŠKOLNÍ BUDOVY

 

Základní škola
a její předchůdci

 

U Zámecké zdi čp. 1704

Od roku 2003

 

Komenského čp. 454

Tzv. školička

1961–2003

 

Komenského čp. 141

1906–2011

 

Školská čp. 461

1952–1990

„u Findejsů

 

Husovo nám. čp. 59

1791–1931

 

Husovo nám. čp. 7

1734–1791

 

Mateřská škola a jesle

 

Litovická čp. 107

Od roku 1986

 

Litovická čp. 1714

Od roku 2019

 

Husovo nám. čp. 57

1970–1986

 

Čsl. armády čp. 200

1953–1991

 

Sportovců čp. 870

1947–1986

 

Zvláštní škola

 

Pionýrů čp. 79

1992–2016

 

Husovo nám. čp. 57

1970–1992

 

Gymnázium

 

Komenského čp. 141

Od roku 2012

 

 

Rychlý rozcestník

Základní škola a její předchůdcimateřské školy a jeslezvláštní školagymnáziumostatní školy

 

 

 

Základní škola má v Hostivici řadu předchůdců. Škola vznikla v Hostivici již před třicetiletou válkou, ve které byla zničena tehdejší školní budova. I když se vyučovalo nadále, novou školu nechala postavit až v roce 1734 majitelka tachlovického panství Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská. Od té doby funguje hostivická škola nepřetržitě až do současnosti, i když dávno v jiných prostorách. Mnoho zajímavostí o fungování školy v letech 1826 až 1859 přináší dochovaná Kniha příběhů pro školu Hostivickou. Kolem roku 1870 se z farní školy stala obecná škola, kterou od roku 1920 doplnila měšťanská škola (nynější druhý stupeň základní školy; za druhé světové války byla nazývána hlavní školou). Školství druhé poloviny 20. století bylo poznamenáno častými reformami systému škol. Nejprve se v roce 1948 obecné školy změnily na národní a měšťanské na střední, v roce 1953 byly sloučeny do osmileté střední školy, po prodloužení školní docházky opět na devět let v roce 1960 se z ní stala základní devítiletá škola, následné zkrácení opět na osm let v roce 1980 vedlo ke změně názvu na základní školu, který přetrval do současnosti, i když od roku 1991 má škola opět devět ročníků.

Do poloviny 20. století bylo postavení škol poměrně složité. Učitelé byli státní zaměstnanci, jmenovala je zemská školní rada (v případě definitivních učitelů) či okresní školní rada (zatímní a výpomocní učitelé) a byli placeni ze státního rozpočtu. O materiální zabezpečení škol se však staraly příslušné obce, a to prostřednictvím místních školních rad, případně újezdních školních rad. V dobách socialismu byly obce i školy považovány za součást státu. Po roce 1990 se částečně obnovil dřívější stav, kdy školy zřizoval stát prostřednictvím školských úřadů (součásti okresních úřadů), ale o školní budovy a zajištění chodu škol se staraly obce. Postupně školy získaly právní subjektivitu a jejich zřizovatelem se staly obce. V současnosti základní školy zřizují obce, případně jiné subjekty – církevní či soukromé. Prostředky na platy učitelů ve školách zapsaných do školského rejstříku jsou poskytovány podle normativů ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských úřadů přímo školám.

 

Popis: image008 Popis: image024

 

V roce 1946 vznikla první mateřská škola v Litovicích, hostivická brzy následovala. Po výstavbě nové školky v Litovické ulici v 80. letech byly obě hostivické školky sloučeny do jedné. Před rokem 1990 zde působily i jesle. V současnosti existují v Hostivici také soukromé mateřské školy zapsané do sítě škol.

 

Od roku 1950 byla v Hostivici zřízena zvláštní škola, v roce 2005 přejmenovaná na Základní školu, Pionýrů 79, Hostivice, a v roce 2016 zrušená.

 

V roce 2010 zřídil Středočeský kraj gymnázium, které zahájilo výuku v září 2011. Sídlí v budově využívané dříve základní školou v ulici Komenského, kde byla v roce 2012 dokončena celková rekonstrukce.

 

Kromě základní školy a jejích předchůdců v Hostivici existovala v letech 1912 až 1942 živnostenská pokračovací škola, která byla určena pro učně. Vyučovali v ní učitelé obecné a později i měšťanské školy.

 

Kolem roku 1949 zde působila hudební škola, jejíž úlohu dnes plní hostivická pobočka základní umělecké školy Kladno.

 

 

Základní škola a její předchůdci

 

Počátky školství v Hostivici

 

Obecná škola

 

              

Obecná škola Hostivice

1870–1948

V letech 1925–1934 spojena správa obecné a měšťanské školy

 

Národní škola Hostivice

1948–1953

 

Měšťanská škola

 

              

Měšťanská škola Hostivice

1920–1940 a 1945–1948

V letech 1925–1934 spojena správa obecné a měšťanské školy

 

 Hlavní škola Hostivice

1940–1945

 

Střední škola Hostivice

1948–1953

 

Základní škola

 

              

Osmiletá střední škola Hostivice

1953–1960

 

Základní devítiletá škola Hostivice

1960–1980

 

Základní škola Hostivice

1980–1995

 

Základní škola Hostivice

Příspěvková organizace města Hostivice

Od roku 1995

Webové stránky školy

 

Základní školy jiných zřizovatelů

 

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA

Zřizovatel: Náboženská obec Církve československé v Hostivici

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. října 2015

 

 

Smart Academia základní škola, s. r. o.

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. září 2016

 

Další školská zařízení

 

Školní stravovna při ZŠ Hostivice

Existovala od 70. let 20. století

Právní subjektivitu jí Městské zastupitelstvo Hostivice přiznalo od 1. ledna 1997

Později začleněna do příspěvkové organizace Základní škola Hostivice

 

Mateřské školy a jesle

 

Mateřské školy

 

Mateřská škola Hostivice I.

1946–1986

 

      

Denní dětský útulek v Litovicích

 

Mateřská škola Hostivice II.

1947–1986

 

        

Mateřská škola Hostivice

1986–1993

 

Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ

Příspěvková organizace města Hostivice

Od roku 1993

Webové stránky školy

 

Jesle

 

Jesle Hostivice

1953–1991

 

Mateřské školy jiných zřizovatelů

 

Do tohoto přehledu nejsou zařazeny školky, které nebyly a nejsou zapsány do rejstříku škol
(Veselý domeček, školka Na Výhledu, lesní školka apod.)

 

Mateřská škola Pohádka Hostivice, s. r. o.

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. září 2010 a vymazána 7. března 2018

Školku v budově K Višňovce 1389, Hostivice, provozovala v letech 2010 až 2014

 

Mateřská škola K Višňovce, s. r. o.

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. září 2014 a vymazána 16. října 2018

Školku v budově K Višňovce 1389, Hostivice, provozovala v letech 2014 až 2016 ?

 

Mateřská škola Fíček s. r. o.

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. září 2010

Školku v budově Lomená 1212, Hostivice, provozuje od roku 2010

 

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA

Zřizovatel: Náboženská obec Církve československé v Hostivici

Do rejstříku škol a školských zařízení zapsána 1. října 2015

 

Zvláštní škola

 

Zvláštní škola Hostivice

1950–1996

 

 

Zvláštní škola Hostivice

Příspěvková organizace města Hostivice

1996–2005

 

Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice

Příspěvková organizace města Hostivice

2005–2016

 

Gymnázium

 

Gymnázium Hostivice

Příspěvková organizace Středočeského kraje

Od roku 2011

Webové stránky školy

 

Ostatní školy

 

Živnostenská škola pokračovací Hostivice

1912–1942

 

 

Hudební škola Hostivice

Kolem 1949

 

 

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou, pobočka Hostivice

 

 

Základní umělecká škola Kladno, pobočka Hostivice

Příspěvková organizace Středočeského kraje

Od roku 2011

Webové stránky školy

 

Výuku hry na hudební nástroje a výuku jazyků formou kurzů zajišťovaly v 60. až 80. letech 20. století Osvětová beseda Hostivice a Městské kulturní středisko Hostivice

 

 

Úvod -> Hostivické školství

 

Popis: image003