Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Litovice

 

 

 

 

Dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

 

Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích

 

Stanovy úředně schváleny 26. října 1920

Změna stanov včetně změny názvu úředně schválena 24. října 1921

Od roku 1927 spolek sídlil v Dělnickém domě

Spolek zanikl v roce 1935

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Litovická DTJ vznikla v roce 1920, tedy celkem těsně před rozkolem v sociální demokracii, který vedl ke vzniku komunistické strany. DTJ byla navázána na sociální demokracii a odštěpení komunisté si zřídili hned v roce 1921 svoji Federaci dělnických tělocvičných jednot. Litovická DTJ se záhy přidala právě k FDTJ a do svého názvu doplnila slovo „Federovaná“. Takto fungovala až do roku 1935, kdy ukončila svoji činnost. Přestože v roce 1927 z FDTJ a dalších komunistických sportovních organizací vznikla Jednota proletářské tělovýchovy a v Litovicích se v roce 1930 ustavila Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice, ponechala si FDTJ svůj název až do zániku. Ten byl možná způsoben tím, že v roce 1935 si komunisté dělali „pořádek“ ve svých organizacích, protože ve stejném roce se rozešla i Jednota proletářské tělovýchovy Hostivice a v Hostivici a Litovicích tak nadále působila jediná komunistická sportovní organizace.

FDTJ jako komunistická sportovní organizace nebyla v přízni státních orgánů, což mj. dokládá dochovaný výpis ze zápisu o schůzi obecního zastupitelstva konaného 18. června 1925:

Po vyčerpání pořadu jednání byly volné návrhy a dotazy. Ve volných návrzích byl činěn návrh členem obecního zastupitelstva občanem Josefem Moršteinem, by byl podán protest proti výnosu Zemské školní rady ta dne 27.4 4. 1925 čís. 2343 přes ia 1925, ve kterém se zakazuje veškeré školní mládeži zúčastniti cvičebních hodin Federovaných D. T. J., což způsobuje v řadách příslušníků dělnické třídy pochopitelný rozruch a roztrpčení, což vyvrcholilo v žádost voličů místního zastupitelstva ku podání tohoto protestu.

Federace D. T. Jednoty v Litovicích má ve svých stanovách, které byly okresní správou politickou v Kladně schváleny, v čl. 7 ve druhé větě: V Jednotě vyučuje se též žactvo do dovršených 14 let, kterému však jest před přijetím vykázati se svolením rodičů neb jiných zákonných zástupců.

Místní občané, pokud svoje dítky do cvičení Federované D. T. J. posílají, nenechají se nikterak zkracovati na svém přirozeném právu a v žádném případě nedají si předpisovati, kde a jak mají svoje dítky po školním vyučování vychovávati. Jelikož zákon rep. Čs. ukládají všem občanům stejné povinnosti, budiž upuštěno od podobných výnosů a dána všem občanům též stejná práva, která jim ústavní listina zachovává.

Vydaný výnos jest porušení základních zákonů paedagogických, a to tím, že ruší nutný soulad mezi školou a rodinami s nedozírnými následky pro mravní výchovu dělnické mládeže.

Proti vydanému zákazu, jako protizákonnému a protikulturnímu, nesociálnímu projevu vůči dělnickým rodinám protestujeme a žádáme okamžité jeho zrušení.

Usneseno, by protest tento byl zaslán na Zemský školní výbor prostřednictvím obecního úřadu.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> FDTJ Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003