Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 81. část

 

 

Stalo se před 310 lety:
Jak Peterkův mlýn ke svému jménu přišel

(HM 2/2015)

 

Před 310 lety, dne 20. února 1705, získal vodní mlýn východně od Hostivice Václav Peterka, po němž se toto místo nazývá dodnes. Připomeňme si tedy na historii Peterkova mlýna podrobněji…

 

Mlýn původně patřil ke vsi Hradiště, která zanikla v 16. století. Když si Žďárští ze Žďáru, majitelé červenoújezdeckého panství, kteří přikoupili i Hostivici a Hradiště, nechali v roce 1610 sepsat takzvaná gruntovní registra, tedy nejstarší pozemkovou knihu, v níž byl zapsán majetek jednotlivých sedláků, zbýval z Hradiště již jen tento mlýn a grunt jakéhosi Brože Piskače. V té době patřil mlýn mlynáři Jiříkovi Kalousovi, který ho měl zcela zaplacený a který přikoupil i onen grunt či spíše chalupu, která měla hodnotu pouhých 30 kop míšeňských grošů. Když Kalous v roce 1614 zemřel, ujal se mlýna se všemi pozemky a vybavením v hodnotě 590 kop míšeňských grošů Pavel Merz. Jak bylo obvyklé, zaplatil Merz jen část kupní ceny a zbývajících 390 kop měl splácet dětem zemřelého Kalouse po 6 kopách ročně. Kdyby nepřišly převratné události třicetileté války, „již“ po 65 letech by měl mlýn zaplacený. Merz však zemřel v roce 1619 a do té doby z dlužné částky splatil jen 30 kop. Navíc je v knize poznamenáno, že v roce 1620 císařští vojáci „posekali truhlice a peníze vzali.“

Teprve o masopustu roku 1624 získal mlýn Jan Pasovský za 430 kop, při koupi však nesložil žádný závdavek, protože „svršků při témž mlýně žádných nebylo.“ Pasovský byl pravděpodobně zeť zemřelého Kalouse, poněvadž od kupní ceny odečítal podíl své manželky. Z kupní ceny připadlo na dědice po Pavlu Merzovi jen 76 kop, zbývající část ceny stále patřila sirotkům po Jiříkovi Kalousovi. Nejstarší pozemková kniha byla vedena do roku 1631, pak vrchnost až do roku 1657 majetkové změny nezapisovala. V nově založených pozemkových knihách písař Matyáš Pohořský a po něm i Tobiáš Rovenský nazývali usedlosti podle jména posledního majitele z první knihy. Mlýn se tak nazýval Pasovský. Po třicetileté válce ho vrchnost pouze pronajímala, a co se stalo s Janem Pasovským, již nikdo nevěděl. Tím se promlčely i nároky dědiců po Jiříkovi Kalousovi a Pavlu Merzovi. Zároveň během třicetileté války zanikla chalupa, která patřila k mlýnu.

Mlýn od vrchnosti koupil 12. ledna 1671 Václav Zvoníček, který z kupní ceny 430 kop zaplatil hned 30 kop a zbytek měl splácet po 15 kopách ročně. O pět let později vrchnost uznala, že „jeho téhož Zvoníčka mlynáře živnost špatná jest“, a snížila roční splátky na 5 kop ročně.

Zvoníček zemřel snad před rokem 1705, mlýn koupil od Václava Dvořáka Václav Peterka, ale jeho jméno se zde drželo dále. Ještě v roce 1723, když císařský geometr Klose kreslil plán hostivické rybniční soustavy a pražského hradního vodovodu, nazval mlýn Zvoníčkovým mlýnem.

 

Protože hlavním tématem článku je koupě mlýna Václavem Peterkou, je na čase se podívat do pozemkové knihy na příslušný zápis:

 

Léta Páně 1705 dne 20. February s povolením Milostivé vrchnosti dle prošacování právního Pavla Maříka rychtáře Hostivickýho, Pavla Dvořáka někdejšího rychtáře Hostivickýho, Martina Javůrka mlynáře z mlejna Kalousovského a Václava Vokouna mlynáře z mlejna Ptického kupuje Václav Peterka sobě, manželce, dítkám a budoucím svým mlejn tento v knihách gruntovních folio 389 se vynacházející od Václava Dvořáka na Hradišti řečený a pod Hostivicí v pravo od Pražské silnice ležící se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím a tím právem, jak jej sám užíval a držel a k užívání nyní se vynachází, za summu pět set kop míšeňských. Jsouce pak on Václav Peterka člověk svobodný, jak sobě, tak manželce a dítkám svým tímto svobodu vyjímá a do poddanosti někdy dáti nechce se, v čemž také od vrchnosti Milostivé potažen býti nemá a nemají, nýbrž poněvadž ten grunt mlejn poddací a do obce Hostivický s contribucí patřící jest, on všechny ale rozvržený na něho přicházející contribuci v určitém čase náležitě odvésti, jakož také ihned 150 kop závdavku v hotovosti, následovně pak každoročně po 25 kopách z jednoho kola auroku, totiž při svatém Jiří jednu a při svatém Havle druhou polovici platiti, neméně ročně při držení soudův po 10 kopách peněz gruntovních platiti až do vyjití aneb vyplacení vejš jmenovaný sumy se uvoluje, tak jako jinší na panství se vynacházející mlynáři v čas potřeby dle jeho možnosti Milostivou vrchnost melivem a sladem fedrovati, též ročně jednoho vepře jak i vsi z jednoho kola vykrmiti přislibuje. Kdyby pak nikdy přes čas ten mlejn déleji držeti nechtěl, jemu se dovoluje, když s povolením Milostivé vrchnosti jinšího hospodáře sine prejuditium Milostivé vrchnosti buďto poddanského neb svobodného, kdežto ale vrchnost vždy předek k koupi sobě resevuje, usaditi, a kam by se jemu toliko líbilo, bez překážky se odstěhovati.

Kterážto vejš postavená suma k placení vyjíti a patřiti bude, totiž Milostivé vrchnosti 320 kop 30 gr. a Václavovi Zvoníčkovi, co vyplatil, 29 kop 30 gr., celkem 350 kop.

 

 

Peterkův mlýn asi ve 40. letech 20. století

 

Do roku 1739 byla kupní cena za mlýn zcela zaplacena. Václav Peterka toho však dosáhl půjčkou peněz, protože již v lednu 1732 vdova po něm Zuzana, znovu provdaná za Víta Novotného, potvrdila jeho nemalé dluhy vůči malostranskému měšťanovi Ondřeji Princovi. Vít Novotný se Zuzanou byli jen dočasnými hospodáři do doby, než dospěl Peterkův syn. Karel Peterka s manželkou Dorotou rozenou Klímovou z Ruzyně se mlýna ujal v roce 1744. V roce 1751 mu však mlýn vrchnost sebrala, protože „nepořádný život v stavu manželském začal, se jiné souložnice přichytil, manželku svou opustíce ji zde zanechal a s jinou concubinou někam do cizí krajiny pryč se odebral a odešel“, jiné bludné (zřejmě nekatolické) víry se přichytil a navíc na mlýně nadělal spoustu dluhů. Podle předchozího zápisu měl na mlýn nárok Karlův bratr Václav, pokud by Karel zemřel bez dědiců. Za nastalé situace však mlýn koupil za 1 892 zlatých Karlův tchán Josef Klíma. Ten byl stejně jako Peterka osobně svobodný a mohl tedy z mlýna odejít, pokud za sebe obstaral náhradu. Musel však plnit všechny povinnosti, které na mlýnu vázly a byly při prodeji pečlivě sepsány. Zde jsou:

1. Platit úrok (daň) každoročně 29 zlatých 10 krejcarů, ročně vykrmit jednoho vepře nebo místo něj zaplatit 10 zlatých. Když vepře odvedl, odečetlo se mu od daní 2 zlaté 20 krejcarů. Dále vykonat ročně šest dnů roboty zejména při lovení kaprových rybníků a dopravě ryb nebo místo práce zaplatit 1 zlatý 12 krejcarů.

2. Držet a náležitě vychovat jednoho chrta. Kdyby ho neměl, musí odvést do panské sýpky 1 strych 2 věrtele žita a 1 strych 2 věrtele ovsa.

3. Udržovat stavení mlýna v dobrém stavu. Kdyby mlýn shořel nedbalostí jeho nebo jeho lidí, musí ho postavit znovu na své náklady a bez úlevy na povinnostech.

4. Přednostně mlít obilí panské a od poddaných tachlovického panství, panské obilí mlít bez poplatku, nenakupovat žádné kradené obilí a podezření hlásit úřadu, nepřechovávat u sebe podezřelé lidi a vůbec se chovat, „jak jednomu počestnému muži před bohem a světem patří a přísluší.“

5. Zakazuje se „aniž skrz jeho vlastní osobu aniž skrz jeho přináležející nějaké zvěři neb rybní zlodějství jak na zdejších panských, tak na jiných sousedských gruntech provozovati.“

6. Pokud by mlynář neplnil své povinnosti nebo mlýn špatně spravoval, mohla se vrchnost mlýna ujmout sama nebo ho přepustit jinému kupci.

7. Platit v Hostivici kontribuci a jiné státní daně. Nesmí z rybníka stahovat více vody, než co by vrchnosti způsobilo sebemenší škodu.

8. Nemá jiné povinnosti kromě těch daní, které by snad byly vypsány na celou zemi.

 

Při výstavbě dálkového vodovodu kolem Peterkova mlýna byl částečně zmenšen přilehlý rybník

 

Přestože Peterkovi hospodařili na mlýně jen v letech 1705 až 1744 a jejich působení neskončilo zrovna slavně, jejich jméno nese mlýn dodnes. Pro úplnost se ještě podívejme, jak se na mlýnu střídali další majitelé: od roku 1757 Jakub Šenpek, 1778 Josef Šenpek, po roce 1810 Antonín Šenpek (zápis je v samostatné mlynářské pozemkové knize), v roce 1840 Václav Rokos, v roce 1875 Josef Rokos, jehož manželka-vdova byla v roce 1913 zavražděna (podrobnosti jsem uvedl v 12. dílu seriálu Hříšní lidé hostivičtí), 1920 Antonín Boček a 1926 Antonín Hubený.

Článek byl zpracován s využitím pozemkových knih uložených ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových knih okresního soudu Unhošť, zejména knihy inv. č. 155. Pozemkové knihy tachlovického panství jsou postupně zveřejňovány v řadě E Pramenů k hostivické historii.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 81. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003