TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Breda

 

 

BREDOVA POZEMKOVÁ REFORMA

Zločin na poddaných, nebo racionální ekonomické opatření?

 

Vysoce urozený pán pan Karel Jáchym, svaté Římské říše hrabě z Breda, dědičný pán v Špandavě, Jeho Císařské a Královské katolické Milosti skutečný tajný rada, komorník, královský místodržící, většího soudu zemského přísezný v království Českém atd.

 

V letech 1697 až 1730 vytvořil tachlovické panství ze čtyř dílů bývalého panství Červený Újezd a několika dalších vsí

 

 

Bredova pozemková reforma – založení nových pozemkových knih

 

Založení nových pozemkových knih spojené se směnou poddanských pozemků:

·         1701 bývalý díl Tachlovice (edice v Archivu českém 29)

·         1707 bývalý díl Litovice

·         1707 bývalý díl Červený Újezd (edice v Archivu českém 29)

·         1724 panství Kácov (edice v Archivu českém 24)

Není známo, zda k založení nové pozemkové knihy došlo i na bývalém doberském dílu, ale je to velmi pravděpodobné

 

 

Úvod pozemkové knihy pro díl Tachlovice

 

Vysoce urozený pán pan Karel Jáchym svaté Římské říše hrabě z Breda, dědic v Špandavě, J. M. cís. skutečný komorník a české královské komory rada,

jakožto dědičný pan na Tachlovicích, Červeném Újezdci, Hostivicích a Litovicích (:titul:)

uznávajíce to, že veliká nerovnost a křivda některým ubohým chudým poddaným, kteří málo rolí, žádná luka ano malou živnost mají, těmi jenž trojí ještě více i nežli čter násobná vysevky a luka majíce, zároveň na roboty vyjíždějí, rovnou contribuci a jiné daně dávají, velmi nerovné a škodlivé úroky mají, tudy ti malé žádného vzniku míti nemohou, jedni druhý hubují, že posledně jich moc císařské a jiné povinnosti dále dávati a vykonávati by nemohli:

Z velké milosti na poddávání velikých a mnohých ponížených proseb od těch, jenž záhuby veliké trpěli, hnouti se ráčil a celého panství svého podzemským přísežným měřením (:panem Clauzerem:) všechny role i luka vyměřiti dal. Mezi svými poddanými (:jako jiní spolu velcí páni, dávno na jiných panstvích velikých:) náležitě pořádnost dobrým a zdravým rozvážením učinil: Každému celému láníku rolí pod 60 strychů, luk rovným dílem, co v které obce se našlo, toliko z ohledu špatnějších rolí jednomu neb druhému o některý strych více rozvrhnouti milostivě rozkázati ráčil.

V které obci na všech gruntech jakékoliv platy dle urburu (:pod datum 20 February léta Páně 1690 z hlavních knih odděleného panství Dobrského skrze pana Jana Ludvíka Jilemnického svědomě vydaného:) se vynacházely vesměs jsouce summované a rovným dílem na lány rozvržené, tedy aby jako contribuce tak také jinší všechny platy spolu robotami jsouce mezi nimi rovnost v rolích, lukách a vší živnosti srovnány byly, žádný více ani méně nerobotoval, jako taky neplatil, což vše následovně náležitě vysvětleno se nachází.

Stalo se dne 13 September Léta Páně 1701

 

 

Cíle reformy

 

·         Vytvoření usedlostí „typových velikostí“

·         Sjednocení povinností vůči vrchnosti a dávek faráři a učiteli podle velikosti usedlosti

·         Bez vyhodnocení všech vsí nelze říci, kolik pozemků získal Breda od sedláků do vlastní správy

 

 

Vypořádání pozemků

 

·         Jeden strych oceňován na 2 kopy míšeňských grošů

·         Při směnách se započetly vzájemné závazky a vrchnost rovněž zohlednila případné starší dluhy váznoucí na statku

·         Zbývající peníze dopláceli majitelé usedlostí postupně, vždy jednou ročně při výročním soudu

 

 

Příklad plateb z Jenče

 

V urburu má tato obec od starodávna věčný plat, totiž:

   úroku svatojiřského 45 kop 6 krejcarů 4 denáry,

            svatohavelského 45 kop 6 krejcarů 4 denáry.

Panu faráři Hostivickému desátku dle urburu starého tato ves dávala

   žita na zrně 22 strychy,

   ovsa na zrně 22 strychy,

kteréžto poplatky jak důchodenské, tak také panu faráři nyní i budoucně po stálém vyměření a rozdělováním dle proporcí usedlosti platiti se budou.

Jsouce nyní pole a luka rozměřené a grunty v rovnou usedlost rozdělené, tak nyní i budoucně i za slepice a vejce dle proporcí platiti se bude.

 

 

Výsledky v Hostivici

 

Zpracování dat: Alena Kučerová

 

Hostivice – pole

 

Čp.

Grunt

Majitel

Strychy polí

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

1

Kozovský neb krčma

Pavel Veselý neb Dvořák

134,75

120,00

0

14,75

120,00

2

25

Bašovský a Lukšovský

Jiří Mráček

33,00

27,75

32,00

5,25

59,75

1

24

Smolíkovský

Petr Škornička

111,25

46,25

18,00

65,00

64,25

1

20

Vtípský grunt

Pavel Mařík

54,75

54,75

35,75

0

90,50

1 ½

18

Kobylovský

Franc Vodař

99,25

91,25

0

8

91,25

1 ½

11

Zápotocký

Jan Kozel

54,50

54,50

5,50

0

60,00

1

9

Štírkovský

Matěj Hošek

207,50

85,00

6,00

122,50

91,00

1 ½

10

Kubovský

Mikoláš Šerot

73,75

60,25

0

13,50

60,25

1

19

Broučkovská chalupa

Pavel Zvoníček

25,75

25,75

4,75

0

30,50

½

21

Rodkovský grunt

Jiří Škvor neb Čert

27,25

19,75

10,25

7,50

30,00

½

4

Chladilovská chalupa

Vojtěch Ptáčník

13,25

13,25

19,50

0

32,75

½

3

Mašovská chalupa

Václav Kozel

21,00

2,50

28,00

18,50

30,50

½

2

Matějíčkovská chalupa

Matěj Venclávek

38,75

30,50

0

8,25

30,50

½

28

Kovárna (1)

Jan Suda

0

0

31,75

0

31,75

½

28

Kovárna (2)

Václav Jánský

0

0

33,50

0

33,50

½

-

Sýcovská chalupa

Jakub Es

19,75

11,25

22,50

8,50

33,75

½

 Celkem 

914,5

642,75

247,50

271,75

890,25

 

 

Litovice – pole

 

Čp.
lit.

Grunt

Majitel

Strychy polí

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

 

Endrovská chalupa

Martin Jára

22,25

15,00

15,50

7,25

30,50

½

 

Osvaldovská chalupa

Matouš Sobotka

24,50

17,00

13,00

7,50

30,00

½

 

Novákovský

Jan Jára

137,75

66,50

44,25

71,25

110,75

2

 

Zikmundovský

Jan Cvekl

124,75

59,00

64,00

65,75

123,00

2

 

Mrázovský

Jan Bledý

138,25

72,00

47,75

66,25

119,75

2

 

Perníčkovský

Matěj Es

99,25

65,75

46,50

33,50

112,25

2

 

Vlčkovská chalupa

Bartoloměj Vlček

4,25

4,25

26,00

0

30,25

½

 

Kolářovský

Jan Procházka

21,25

0

31,25

21,25

31,25

½

 

Vítovský

Šimon Hruška

113,50

19,00

106,75

94,50

125,75

2

 

Mlýn panský litovský

 

13,00

0

12,75

13,00

12,75

¼

Celkem

698,75

318,5

407,75

380,25

726,25

 

 

Litovice – louky

 

Čp.
lit.

Grunt

Majitel

Strychy luk

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

 

Endrovská chalupa

Martin Jára

1,50

1,50

1,13

0,00

2,63

 

 

Osvaldovská chalupa

Matouš Sobotka

1,25

1,25

0,50

0,00

1,75

 

 

Novákovský

Jan Jára

4,00

4,00

2,25

0,00

6,25

 

 

Zikmundovský

Jan Cvekl

6,25

2,25

5,25

4,00

7,50

 

 

Mrázovský

Jan Bledý

3,50

3,50

3,00

0,00

6,50

 

 

Perníčkovský

Matěj Es

5,63

3,88

3,50

1,75

7,38

 

 

Vlčkovská chalupa

Bartoloměj Vlček

1,50

1,50

0,25

0,00

1,75

 

 

Kolářovský

Jan Procházka

1,50

0,00

1,50

1,50

1,50

 

 

Vítovský

Šimon Hruška

0,00

0,00

6,75

0,00

6,75

 

 

Mlýn panský litovský

 

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

 

Celkem

26,63

19,38

24,13

7,25

43,50

 

 

Břve – pole

 

Čp.
.

Grunt

Majitel

Strychy polí

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

1

Kozákovský

Pavel Veselý neb Dvořák

181,00

66,00

0,00

115,00

66,00

1

9

krčma

Jiří Mráček

37,25

34,25

32,50

3,00

66,75

1

2

Litovská chalupa

Petr Škornička

38,00

31,00

34,00

7,00

65,00

1

panský ovčín

Pavel Mařík

13,00

13,00

0,00

0,00

13,00

4

panský domek

Franc Vodař

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

louka obecní

Jan Kozel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

272,25

147,25

66,50

125,00

213,75

 

 

Břve – louky

 

Čp.
.

Grunt

Majitel

Strychy luk

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

1

Kozákovský

Pavel Veselý neb Dvořák

15,50

0,25

3,50

15,25

3,75

 

9

krčma

Jiří Mráček

15,25

4,00

0,00

11,25

4,00

 

2

Litovská chalupa

Petr Škornička

4,50

1,25

2,00

3,25

3,25

 

panský ovčín

Pavel Mařík

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

panský domek

Franc Vodař

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

louka obecní

Jan Kozel

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

 

Celkem

36,75

7,00

5,50

29,75

12,50

 

 

Jeneček – pole

 

Čp.
jen.

Grunt

Majitel

Strychy polí

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

 

Nedbalovský

Tomáš Zábranský

75,50

41,50

78,50

34,00

120,00

2

 

Piplasovský

Jan Náprstek

141,00

67,25

51,75

73,75

119,00

2

 

Kambovský

Havel Vondra

129,25

67,50

52,50

61,75

120,00

2

 Celkem

345,75

176,25

182,75

169,50

359,00

 

 

Jeneček – louky

 

Čp.
jen.

Grunt

Majitel

Strychy luk

Počet lánů

původně

zůstaly

přidány

ubrány

nově

 

Nedbalovský

Tomáš Zábranský

2,00

2,00

1,75

0,00

3,75

 

 

Piplasovský

Jan Náprstek

2,75

1,25

2,25

1,50

3,50

 

 

Kambovský

Havel Vondra

3,75

0,75

3,25

3,00

4,00

 

 Celkem

8,50

4,00

7,25

4,50

11,25

 

 

 

 

Úvod -> Breda